Chào mừng bạn đến với Blog của lớp Kế toán 33A - Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM

About us: Tập thể dễ thương vui tính & đoàn kết của lớp Kế toán A (DH07KEA) -Khoa Kinh Tế - Đại học Nông Lâm TPHCM
The lovable, funny and solidary community of Class Accounting A (DH07KEA)- Faculty of economics - Nong Lam University


Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÍ GVHD THỰC THẬP


MSSV
Tên Đề Tài
Tên GV HD
07123020
Kế toán giá thành vá xác định kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123306
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123030
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123034
Kế toán tập hợp chi phí doanh thu và xác định
 kết quả kinh doanh cty xây lắp
Bùi Công Luận
07123054
Kế toán tập hợp doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123084
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123088
Kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành
 trong cty xây lắp
Bùi Công Luận
07123164
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123206
Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa
Bùi Công Luận
07123236
Kế toánh tập hợp chi phí và tính giá thành
Bùi Công Luận
07123240
Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Bùi Công Luận
07123280
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Công Luận
07123296
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123003
XĐ KQKD
Bùi Công Luận
07123005
KT doanh nghiệp
Bùi Công Luận
07123051
KT ngân hàng tín dụng trung và dài hạn
Bùi Công Luận
07123063
KT luân chuyển hàng hóa
Bùi Công Luận
07123087
Tập hợp CP và XĐ giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123121
KT tiền  lương
Bùi Công Luận
07123129
XĐ KQKD
Bùi Công Luận
07137040
KT thương mại
Bùi Công Luận
07123137
Tập hợp CP và XĐKQKD
Bùi Công Luận
07123161
KT CP và tính giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123305
KT CP và tính giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123231
KT tiêu thụ thành phẩm và XĐKQKD
Bùi Công Luận
07123249
KT CP và tính giá thành sản phẩm
Bùi Công Luận
07123281
KT tiền  lương
Bùi Công Luận
06123006
Kế toán doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123082
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Xuân Nhã
07123110
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
Bùi Xuân Nhã
07123180
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Xuân Nhã
07123188
Kế toán hạch toán giá thành tại đơn vị xây lắp
Bùi Xuân Nhã
06123311
Phân tích và xác định kết quả kinh doanh
Bùi Xuân Nhã
07123261
KT tiêu  thụ thành phẩm và xđkqkd
Bùi Xuân Nhã
07123291
Kế toán huy động vốn
Bùi Xuân Nhã
07123015
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123023
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123033
KT XĐKQKD
Bùi Xuân Nhã
07123081
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123139
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123143
KT tiêu thụ TP và XĐKQKD
Bùi Xuân Nhã
07123153
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123185
KT nguyên vật liệu
Bùi Xuân Nhã
07123187
KT tiêu thụ TP và XĐKQKD
Bùi Xuân Nhã
07123191
KT KQKD
Bùi Xuân Nhã
07123197
KT giá thành
Bùi Xuân Nhã
07123211
KT tiền  lương
Bùi Xuân Nhã
07123251
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123267
KT doanh nghiệp
Bùi Xuân Nhã
07123018
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Đàm Thị Hải Âu
07123046
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Đàm Thị Hải Âu
07123058
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Đàm Thị Hải Âu
07123102
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123134
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123304
Kế toán giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123142
Kế toán tiền lương
Đàm Thị Hải Âu
07123146
Kế toán chi phí bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123152
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123174
Kế toán doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123194
Kế toán doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123232
Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả
kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123238
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đàm Thị Hải Âu
07123248
Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123250
Kế toán doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123254
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm
Đàm Thị Hải Âu
07123278
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Đàm Thị Hải Âu
07123282
Kế toán doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123286
Kế toán doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123017
KT XĐKQKD
Đàm Thị Hải Âu
07123055
KT XĐ giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123053
KT giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123073
KT tính giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123075
KT thuế trong doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123079
KT tiền lương
Đàm Thị Hải Âu
07123091
Tập hợp CP và XĐKQKD
Đàm Thị Hải Âu
07123099
KT tính giá thành và XĐ KQSXKD
Đàm Thị Hải Âu
07123123
KT giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07123169
kt giá thành
Đàm Thị Hải Âu
07150094
KT tiền lương
Đàm Thị Hải Âu
07123179
KT thuế và kê khai thuế tại doanh nghiệp
Đàm Thị Hải Âu
07123247
KT vốn chủ sở hữu và các khoản phải thu
Đàm Thị Hải Âu
07123265
KT tập hợp CP và giá thành sản phẩm
Đàm Thị Hải Âu
07123279
KT XĐKQKD
Đàm Thị Hải Âu
07123108
Kt tiền lương
Ng.T.Minh Đức
07123109
KT THUẾ
Ng.T.Minh Đức
07123201
KT XĐKQKD
Ng.T.Minh Đức
07123241
KT nguyên vật liệu
Ng.T.Minh Đức
07123275
KT vốn chủ sở hữu và tiền lương
Ng.T.Minh Đức
07123297
KT giá thành
Ng.T.Minh Đức
07123002
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.T.Minh Đức
07123004
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Ng.T.Minh Đức
07123026
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Ng.T.Minh Đức
07123028
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.T.Minh Đức
07123052
Kế toán công nợ
Ng.T.Minh Đức
07123072
Kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu
Ng.T.Minh Đức
07123096
Kế toán tập hợp chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Ng.T.Minh Đức
07123118
Kế toán nguyên vật liệu
Ng.T.Minh Đức
06123138
Kế toán tính giá thành
Ng.T.Minh Đức
07123122
Kế toán doanh nghiệp
Ng.T.Minh Đức
07123224
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ng.T.Minh Đức
07123230
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ng.T.Minh Đức
07123244
Kế toán tập hợp chi phí và xác định
 kết quả kinh doanh
Ng.T.Minh Đức
07123256
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp
Ng.T.Minh Đức
07123264
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.T.Minh Đức
05123002
Kế toán phân tích và xác định kết quả kinh doanh
Ng.T.Minh Đức
07123130
Kế toán huy động vốn tại ngân hàng
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123007
KT tiêu thụ hàng hóa và XĐKQKD
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123011
KT CP bán hàng,QLDN,KQKD
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123047
KT huy động vốn bằng tiền mặt tại kho bạc
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123057
KT tín dung tại ngân hàng
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123177
Phân tích tình hình tài chính
Đỗ Thiên Anh Tuấn
07123013
KT huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123025
KT ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123027
KT tiền lương
Hoàng Oanh Thoa
07123039
KT huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123097
KT huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123115
ngiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123141
Kt tiêu thu thành phẩm
Hoàng Oanh Thoa
07123157
KT huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123167
ngiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123183
KT ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123259
KT ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123008
Kế toán doanh thu chi phí và xác định
 kết quả kinh doanh
Hoàng Oanh Thoa
07123010
Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Hoàng Oanh Thoa
07123062
Kế toán huy động vốn tại ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123076
Kế toán nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123080
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Hoàng Oanh Thoa
07123210
Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
Hoàng Oanh Thoa
07123198
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Trịnh Đức Tuấn
07123269
Kế toán doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh
Trịnh Đức Tuấn
07155007
kt Ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123001
KT ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123208
Kế toán ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123131
KT hành chính sự nghiệp
Lê Văn Hoa
07123368
KT tính giá thành
Lê Văn Hoa
07123069
KT tính giá thành
Lê Văn Hoa
07123083
Tổ chức công tác KT tại đơn vị hành chính sự nghiệp
Lê Văn Hoa
07123089
Kế toán nguyên vật liệu
Lê Văn Hoa
07123105
KT XĐKQSXKD  và tính giá thành
Lê Văn Hoa
07123303
KT chi phí và tính giá thành
Lê Văn Hoa
07123107
KT XĐKQSXKD
Lê Văn Hoa
07123149
KT các hoat động của ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123145
KT tập hợp CP,tính giá thành và KQ SXKD
Lê Văn Hoa
07123217
KT ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123151
KT Tài sản cố định
Lê Văn Hoa
07123165
KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Lê Văn Hoa
07123173
Phân tích công tác kế toán trong Doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123189
KT CPSX và tính giá thành sản phẩm
Lê Văn Hoa
07123195
KT CP và XĐKQKD
Lê Văn Hoa
07123207
KT XĐKQKD
Lê Văn Hoa
07123186
Kế toán ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123225
Tình hình tiêu thụ và XĐKQKD
Lê Văn Hoa
07123223
KT thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng
Lê Văn Hoa
07123237
KT xác định KQSXKD
Lê Văn Hoa
07123239
KT Phân tích KQSXKD của DN
Lê Văn Hoa
07123271
Xác định giá thành và KQHĐSXKD
Lê Văn Hoa
07123277
KT tính giá thành và XĐ KQHĐSXKD
Lê Văn Hoa
07123287
Xác định KQHĐSXKD
Lê Văn Hoa
07123006
Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty
Lê Văn Hoa
07123302
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Lê Văn Hoa
07123048
Kế toaán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Lê Văn Hoa
07123056
Kế toan hoạt động tại doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123066
Kế toán doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123078
Kế toán xác định giá thành và kết quả kinh doanh
Lê Văn Hoa
07123086
Kế toán tiền lương
Lê Văn Hoa
07123092
Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty
Lê Văn Hoa
07123098
Kế toán các khoản thanh toán tại công ty
Lê Văn Hoa
07123106
Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động
Lê Văn Hoa
07123116
Kế toán trong doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123126
Kế toán trong doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123128
Kế toán doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123132
Kế toán tiền lương và ảnh hưởng của tiền lương đến người lao động
Lê Văn Hoa
07123144
Kế toán doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123162
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Lê Văn Hoa
07123168
Kế toán các hoạt động của doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123172
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Lê Văn Hoa
07123182
Kế toán giá thành
Lê Văn Hoa
07123196
Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty
Lê Văn Hoa
07123200
Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty
Lê Văn Hoa
07123220
Quy trình kiểm toán và báo cáo tài chính của cty kiểm toán và tư vấn tài chính
Lê Văn Hoa
07123234
Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Lê Văn Hoa
07123274
Kế toán doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123292
Công tác kế toán tại doanh nghiệp
Lê Văn Hoa
07123300
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị xây lắp
Lê Văn Hoa
07123022
Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123032
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123050
Kế toaán doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123060
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
Ng.Ý Nguyên Hân
07123104
Kế toán vốn bằng tiền
Ng.Ý Nguyên Hân
07123140
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123136
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123138
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Ng.Ý Nguyên Hân
07123158
Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123156
Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123166
Kế toán bán hàng hóa
Ng.Ý Nguyên Hân
07123170
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123190
Kế toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123192
Kế toaán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123204
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123212
Kế toán tình hình tiêu thị và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123222
Kế toaán doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123226
Kiểm toán tuân thủ
Ng.Ý Nguyên Hân
07123246
Kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh
Ng.Ý Nguyên Hân
07123258
Kế toaán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123260
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123262
Xác định kết quả kinh doanh và khai báo thuế TNDN
Ng.Ý Nguyên Hân
07123272
Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123290
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Ng.Ý Nguyên Hân
07123027
KT hàng tồn kho
Ng.Ý Nguyên Hân
07123037
XĐ KQKĐ và phân phối lợi nhuận
Ng.Ý Nguyên Hân
07123043
Tập hợp CP và tính giá thành sản phẩm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123059
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123065
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123093
KT nguyên vật liệu
Ng.Ý Nguyên Hân
07123103
KT nguyên vật liệu
Ng.Ý Nguyên Hân
07123113
KT tieu thụ thành phẩm và XĐKQKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123117
KT Tài sản cố định
Ng.Ý Nguyên Hân
07123127
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123147
KT XĐKQSXKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123155
KT giá thành
Ng.Ý Nguyên Hân
07123163
KT giá thành và tiêu thụ thành phẩm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123171
Công tác kế toán tại doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123203
KT giá thành và XĐKQKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123215
KT tiêu thụ thành phẩm và XĐ KQSXKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123219
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123227
KT các khoản phải thu ,phải trả
Ng.Ý Nguyên Hân
07123229
KT CP và tính giá thành sản phẩm
Ng.Ý Nguyên Hân
07123243
KT tập hợp CP và XĐ KQKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123257
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân
07123283
KT tợp hợp CP và XĐKQKD
Ng.Ý Nguyên Hân
07123293
KT doanh nghiệp
Ng.Ý Nguyên Hân


DO KHÔNG ĐỦ CHỖ ĐỂ GHI TÊN NÊN MÌNH SẼ GỬI Ở PHẦN SAU CÁC BẠN XEM KĨ LAI NẾU CÓ GÌ KHÔNG ĐÚNG CÁC BẠN LÊN KHOA ĐỂ SỬA LẠI NHA!

0 nhận xét:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Đăng nhận xét

Life memories


Hội trại Khoa Kinh tế 16/11/2008 - a night to remember
KEA pro lém nha, cổng trại đoạt giải nhì, văn nghệ đoạt giải nhì, thắng 2 trò chơi lun^^
Đặc biệt là cái trò bật nhạc nhảy rùi cả hội kéo nhau "múa lửa" tới sáng, kaka

Quân sự 12/5/2008- unforgettable memories